HOME LOGIN 회원가입 MY PAGE

blacktree blacktreecamping 블랙트리 블랙트리캠핑장
텐트보기

오시는 길예약하기FAQ
blacktree blacktreecamping 블랙트리 블랙트리캠핑장


객실명 인원
(기준/최대)
비수기요금 성수기요금
주중 주말 휴일 주중 주말 휴일
113호 사파리 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
112호 카바나 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
111호 카바나 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
110호 사파리 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
109호 카바나 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
108호 사파리 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
107호 카바나 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
106호 카바나 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
105호 카바나 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
104호 사파리 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
103호 카바나 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
102호 카바나 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000
101호 카바나 0㎡ 2/4명 170,000 190,000 190,000 210,000 210,000 210,000상호:블랙트리    대표자:배기연   사업자등록번호:421-41-00059    TEL:010-6775-3050
EMAIL:service@blacktreecamping.com    ADD:인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1527-17 블랙트리캠핑장     
All rights reserved. Copyright2015